Mycket har hänt sedan FN:s deklarationer skrevs år 1948 och jämlikheten i samhället är och förblir i första hand en mänsklig rättighet. Dock är det en bit kvar innan vi på allvar kan säga att samhället är jämlikt mellan män och kvinnor. Sverige är i relation till andra länder ett av världens mest jämställda länder. Nu dröjer det dock ett tag innan vi på allvar kan säga att vi är ett helt jämställt land. Historiskt har frågan om jämställdhet varit en kvinnofråga och tillhört feminismen, men idag är jämställdheten en fråga som ska och bör beröra alla. Idag är jämställdheten inte endast en fråga om män och kvinnors rättigheter, det är ett krav på mänskliga rättigheter – alla människors jämställda värde oavsett etnicitet, ålder, sexuell läggning, klass eller kön. Samhällets rättvisa och trovärdighet handlar i grunden om alla människor lika värde. Urholkas jämställdheten kommer demokratin att urholkas och vice versa.

Jämställdheten är en demokratisk fråga. Det är även en fråga om rättvisa och att vi alla är och förblir lika inför lagen. En fråga som feminismen drivit starkt är samma löner oavsett kön. Generellt har kvinnoyrken haft en sämre löneutveckling än vad mansdominerade branscher och yrkesgrupper haft. Ett nordiskt land som verkligen gått i bräschen för lika lön för alla oberoende av kön är Island. Lagen om lika löner mellan män och kvinnor gäller från och med år 2018, och detta gör Island till det första landet i världen att lagstifta fram ett beslut om jämställdheten på arbetsmarknaden. Företag med fler än 25 anställda på Island måste kunna bevisa att män och kvinnor får lika lön för samma arbete. Om företagen misslyckas kommer de ställas inför rätta och bötfällas. Förhoppningen är att fler länder följer Islands föredömliga arbete när det gäller jämställdhet och arbetsmarknad.

Sveriges jämställdhet i en historisk tillbakablick

Under början av 1900-talet var skillnaderna mellan kvinnors och mäns rättigheter stora. Rösträtten gavs endast till män och förändringen kom år 1921 när allmän rösträtt genomfördes och kvinnorna tilläts ta del av den grundläggande demokratiska rättigheten att rösta. Samma år myndighetsförklarades även gifta kvinnor vilket i praktiken innebar att de nu fick bestämma över sina egna ekonomiska tillgångar även fast de var gifta. Idag har Sverige kommit en bra bit längre på vägen mot jämställdheten och i Sveriges regering sitter idag lika många kvinnor som män. Men vägen till jämställdhet har varit snårig och problematisk – inte minst för kvinnornas rättigheter. Rätten att få göra abort och att komma ut på arbetsmarknaden och bryta med hemmafrus oket var några av det politiska punkter feminismen drev fram under 1970-talet. Fri abort och en förändrad föräldraförsäkring. I kombination med att förskolor och barnomsorg byggdes ut gavs kvinnorna chansen att komma ut på arbetsmarknaden.

Vad handlar jämställdheten om?

Jämställdheten handlar om makten över att kunna påverka sin egna livssituation oberoende av vilket kön du har. Samma skyldigheter och samma rättigheter ska gälla för alla – oavsett kön. Nu vet vi nog alla att förutsättningarna för den egna livssituationen påverkas en rad andra faktorer än vad man föds med mellan benen. Andra minst lika starka faktorer för hur din livssituation påverkas är klass, etnicitet och sociala uppväxtförhållanden. Egentligen är kön en problematisk kategorisering av människor. I vissa länder kan du exempelvis få ett “tredje kön” inskrivet i passet, och är du medborgare i exempelvis Sydafrika, Tyskland eller Nepal så kan du välja att inte klassificera dig som varken man eller kvinna. En sak är säker; samhällets normer och värderingar påverkar alla människor oavsett kön. Feminismen ämnar lyfta fram och belysa hur patriarkala strukturer generellt leder till att kvinnor på ett eller annat sätt blir underordnade i samhällshierarkin.

Jämställdhetsarbetet fortsätter

Sverige är långt ifrån klart när det kommer till jämställdhet men vi är en god bit på vägen. Ungefär 80 procent av alla kvinnor mellan 20 och 64 år är eller står till arbetsmarknadens förfogande. Vad det gäller lönerna så tjänar en kvinna cirka 13 procent mindre än en man. En starkt bidragande orsak till detta är att lönerna är högre i mansdominerade yrken jämfört med kvinnodominerande yrken. År 2006 utformades ett övergripande politiskt mål med Sveriges jämställdhetsarbete som handlade om att män och kvinnor ska ha precis samma möjligheter att kunna påverka sin livssituation och samhället oberoende av vilket kön du har. Jämställdheten ska råda på arbetsmarknaden, socialt och även i hemmet. Män och kvinnor förväntas ta ett lika stort ansvar när det gäller obetalda hem och omsorgsarbeten i Sverige. Tvätta kläder, vård av sjukt barn, laga middag och hämta barnen. Det ska ju vara jämlikt, eller hur?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *